ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Αρχική | Επαφή | Site Map
Διατυπώσεις εισόδου στη χώρα για επισκέπτες
Δεν υπάρχει καμία απαίτηση θεωρήσεων (visa) για να εισέλθει κάποιος στις Σεϋχέλλες. Έγγραφα που απαιτούνται για την είσοδο στη χώρα:

· Ένα έγκυρο διαβατήριο
· Εισιτήριο με ένδειξη επιστροφής
· Απόδειξη της στέγασης
· Ικανοποιητικά κονδύλια για τη διάρκεια της παραμονής σας

Η παρουσίαση των ανωτέρω εγγράφων θα σας χορηγήσει άδεια επισκέπτη που εκδίδεται με την άφιξη σας στις Σεϋχέλλες από το τμήμα μετανάστευσης του αεροδρομίου. Η άδεια του επισκέπτη ισχύει για την περίοδο του ενός μήνα που μπορεί όμως να επεκταθεί στους τρεις μήνες χωρίς καμία επιβάρυνση και για 3 επιπλέον τρίμηνες περιόδους έναντι 200Sr (US$40).


Άδεια Εργασίας
-Η Άδεια Εργασίας επιτρέπει στον κάτοχο να εργάζεται επικερδώς στις Σεϋχέλλες είτε ως υπάλληλος ή ως ελεύθερος επαγγελματίας.
-Αιτήσεις για άδεια εργασίας καταθέτονται τουλάχιστον 10 εβδομάδες πριν ξεκινήσει την εργασία και δεν επιτρέπετε η είσοδος στις Σεϋχέλλες για εργασία πριν από την λήψη της άδειας.
-Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί από τον ίδιο στην περίπτωση του ελεύθερου επαγγελματία ή από τον μελλοντικό εργοδότη στην περίπτωση του υπαλλήλου.
Υπάρχει ένα διαδικαστικά κόστος 600Sr για την επεξεργασία της αίτησης.
-Το κόστος για την διάρκεια της άδειας είναι 1,500Sr για κάθε μήνα.

Όσον αφορά τη διαδικασία για την απόκτηση της άδειας εργασίας θα ληφθούν υπ΄όψιν τα παρακάτω:
1. Ο χαρακτήρας ,η φήμη και η υγεία του ενδεχόμενου εργαζομένου και ένα μέλος από το οικογενειακό του περιβάλλον για να επικυρωθεί η άδεια.
2. Τα επαγγελματικά ή τεχνικά προσόντα του ατόμου που θα εργασθεί.
3. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών των ατόμων που εργάζονται ήδη στις Σεϋχέλλες.
4. Η προστασία του τοπικού συμφέροντος
5. Το οικονομικό ή κοινωνικό κέρδος που ενδεχομένως θα προσφέρει ως εργαζόμενος ή που θα αυξήσει με την παρουσία του

Άδεια Διαμονής
1. Η Άδεια Διαμονής εκδίδετε για κάποιον ο οποίος:
a) Δεν είναι απαγορευμένος μετανάστης
b) Έχει οικογένεια και σπίτι στις Σεϋχέλλες
c) Έχει προσφέρει ή θα προσφέρει στο μέλλον στην οικονομική, κοινωνική ή πολιτιστική ζωή των Σεϋχελλών.
2. Ο κάτοχος της άδειας παραμονής
a) Πρέπει να διαμένει στις Σεϋχέλλες για τουλάχιστον 5 ημέρες για κάθε 12 μήνες που η άδεια βρίσκετε σε ισχύ
b) Εάν ο κάτοχος της άδειας διαμένει στις Σεϋχέλλες για περισσότερο από ένα μήνα το χρόνο θα πρέπει να ανοίξει ένα τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα των Σεϋχελλών ή να καταθέσει μια τραπεζική εγγύηση στον Γενικό Υπεύθυνο Μετανάστευσης για τουλάχιστον Sr20,000. Επιπλέον θα πρέπει να εξουσιοδοτεί τον Υπεύθυνο Μετανάστευσης να κάνει ανάληψη από τον λογαριασμό ή την εγγύηση ποσό αντίστοιχο με οποιαδήποτε έξοδα τυχόν προκύψουν σε σχέση με την φροντίδα και την συντήρηση είτε του κατόχου της άδειας είτε λοιπών εξαρτώμενων μελών ,κατά την διάρκεια παραμονής ή κατά την διάρκεια απομάκρυνσης από την χώρα.
c) Εάν ο κάτοχος της άδειας διαμένει στις Σεϋχέλλες για περισσότερο από ένα μήνα (για κάθε χρόνο), θα πρέπει 14 ημέρες μετά την προδιαγεγραμμένη ημερομηνία έκδοσης της άδειας να καταθέσει στοιχεία στον Υπεύθυνο Μετανάστευσης ότι έχει στις Σεϋχέλλες για προσωπική του χρήση τραπεζικό λογαριασμό στην κεντρική τράπεζα των Σεϋχελλών που θα περιέχει ποσό τουλάχιστον Sr 100,000.
d) Οι παράγραφοι (b) και (c) δεν έχουν ισχύ όταν κατόπιν απόφασης του Γενικού Υπεύθυνου Μετανάστευσης ο κάτοχος της άδειας έχει επαρκής επενδύσεις στις Σεϋχέλλες που να καλύπτουν τα ποσά που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (a) και (b) αναλόγως με την περίπτωση.
3. Κατά την διάρκεια που η άδεια διαμονής βρίσκεται σε ισχύ ,ο κάτοχος θα πρέπει να εξερευνήσει τις δυνατότητες που έχει για να συνεισφέρει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή των Σεϋχελλών.
4. Ο κάτοχος της άδειας δεν δικαιούται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις Σεϋχέλλες η οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό προνόμιο σύμφωνα με το νόμο περί κοινωνικής ασφάλισης του 1987.
5. Ο κάτοχος της άδειας διαμονής δεν επιτρέπεται να εργάζεται επικερδώς στις Σεϋχέλλες.
6. Η άδεια διαμονής παύει να είναι σε ισχύ όταν ο κάτοχος:
a) έρχεται σε ρήξη με τους κανόνες της άδειας ,
b) έχει καταδικαστεί για παράβαση των νόμων μετανάστευσης , ή
c) έχει απελαθεί από τις Σεϋχέλλες.
7. Οι συγγενείς ,η λοιπά εξαρτημένα άτομα του κατόχου της άδειας μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτήν.
8. Για την επεξεργασία της αίτησης χρειάζονται 115 ευρώ.
9. Το ποσό για την έκδοση της άδειας διαμονής είναι 50,000.00 Sr για τον κύριο κάτοχο, και 25,000.00 Sr για την σύζυγο εάν η αίτηση είναι κοινή.
10. Το κόστος για να συμπεριληφθεί οποιοδήποτε άλλο εξαρτημένο μέλος στην άδεια διαμονής είναι 1,000.00 Sr.Τα έξοδα της άδειας είναι πληρωτέα σε ξένο συνάλλαγμα.


Άδεια Διαμονής εξαρτημένου προσώπου.

Η συγκεκριμένη άδεια εκδίδετε για την σύζυγο ή τα παιδιά ενός πολίτη των Σεϋχελλών ο οποίος δεν είναι:
a) απαγορευμένος μετανάστης,
b) κάτοχος άδειας διαμονής ή άδεια επικερδούς εργασίας.
-Η αίτηση υποβάλετε από τον σύζυγο που είναι ήδη πολίτης των Σεϋχελλών ή στην περίπτωση των παιδιών από ένα γονέα που είναι ήδη πολίτης των Σεϋχελλών.
Το κόστος για την έκδοση της άδειας είναι 100Sr.
-Η συγκεκριμένη άδεια δεν επιτρέπει στον κάτοχο να εργαστεί .Στην περίπτωση που επιθυμεί κάτι τέτοιο είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας εργασίας.
Η άδεια διαμονής εξαρτημένου προσώπου παύει να είναι σε ισχύ όταν ο κάτοχος,
a) δεν εισέλθει στις Σεϋχέλλες για ένα διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης ή απουσιάσει από τις Σεϋχέλλες για ένα χρόνο.
b) έρθει σε ρήξη με τους κανόνες της άδειας έχει καταδικαστεί για παράβαση των νόμων μετανάστευσης ή έχει απελαθεί από τις Σεϋχέλλες.


Μαθητική Άδεια
Η μαθητική άδεια εκδίδετε για οποιονδήποτε επιθυμεί να σπουδάσει στις Σεϋχέλλες και ο οποίος μπορεί να αποδείξει ότι:
-Θα εγγραφεί σαν σπουδαστής σε ένα εγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα και έχει αρκετά χρήματα για να καλύψει τα έξοδα που θα προκύψουν κατά την διαμονή του στις Σεϋχέλλες.
-Το διαδικαστικό κόστος για την αίτηση είναι 500 Sr και είναι πληρωτέο με την υποβολή της αίτησης
-Το κόστος για την έκδοση της άδειας είναι 1000 Sr και ισχύει για την διάρκεια των ακαδημαϊκών σπουδών
-Η μαθητική άδεια δεν επιτρέπει στον κάτοχο να εργαστεί στις Σεϋχέλλες


Αιτήσεις
Τα έγγραφα των αιτήσεων για τις διάφορες άδειες μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το Προξενείο των Σεϋχελλών στην Ελλάδα κατόπιν ζήτησης ή μπορείτε να απευθυνθείτε απ'ευθείας στο γραφείο μετανάστευσης στις Σεϋχέλλες:
Independence House, P.O Box 430, Victoria, Mahé, Seychelles
Η αλληλογραφία θα απευθύνεται προς τον Γενικό Γραμματέα του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο φαξ (248) 422 5035 ή στο e-mail: info@immigration.gov.sc

 

 

 

Αρχή